9 veprat qe duhet ti besh ne diten e Xhuma?!

HomeDita e Xhuma

9 veprat qe duhet ti besh ne diten e Xhuma?!

Gusli-pastrimi i përgjithshëm i trupit; Parfymosja me erëra të mira; Misvaku-pastrimi i dhëmbëve; Veshja e rrobeve të bukura; Shkuarja herët në xhami për Namazin e Xhumasë Leximi i Sures El Kehf; Shkuarja në xhami duke ecur; Dëgjimi me vëmendje i hutbes; Derigimi i salavateve mbi Muhammedin (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem). Suad Shabani Lajmipress

Ora e përgjigjes së lutjes ditën e xhuma
Veprat që duhet ti bësh përpara se të shkosh në xhami ditën e Xhuma
A duhet ta falësh namazin e Xhumasë kur je me Covid

Gusli-pastrimi i përgjithshëm i trupit;
Parfymosja me erëra të mira;
Misvaku-pastrimi i dhëmbëve;
Veshja e rrobeve të bukura;
Shkuarja herët në xhami për Namazin e Xhumasë
Leximi i Sures El Kehf;
Shkuarja në xhami duke ecur;
Dëgjimi me vëmendje i hutbes;
Derigimi i salavateve mbi Muhammedin (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem).

Suad Shabani
Lajmipress