Author: Taulant Berisha

1 2 3 69 10 / 688 POSTS
9 kushtet që të pranohet namazi?!

9 kushtet që të pranohet namazi?!

Cilat janë kriteret që duhet të plotësohen për të qenë namazi i pranuar? Përgjigjja: 1. Ai që falet duhet të jetë musliman 2. Të jetë i saktë [...]
5 librat që zbriti Allahu

5 librat që zbriti Allahu

Cilat janë Librat e reveluar (shpallur) nga Allahu dhe kujt profeti i zbritën? Përgjigjja: 1. Teurati, i cili i zbriti Musait (Paqja qoftë mbi t [...]
12 rekate sunete të rëndësishme

12 rekate sunete të rëndësishme

Cilat janë dymbëdhjetë rekatët sunet të rëndësishme (rauatib)? Përgjigjja: Ato janë: 2 rekatë para namazit të sabahut 4 rekatë para namazit të [...]
Përmisoje veten gjatë leximit dhe meditimit të Kur’anit

Përmisoje veten gjatë leximit dhe meditimit të Kur’anit

Meditime Kur’anore! Nëse nuk e përmisoj veten time gjatë leximit dhe meditimit të Kur’anit, atëherë kjo është shenjë që zemra ime është ngurtësuar, [...]
Ku ndodhet Allahu?

Ku ndodhet Allahu?

Allahu i Madhëruar thotë: “I Gjithëmëshirshmi mbi Fron u ngrit (si i takon Madhërisë së Tij).” Taha 5 Allahu i Madhëruar thotë: “e pastaj u ngrit m [...]
12 forma se si pastrohet i sëmuri

12 forma se si pastrohet i sëmuri

1. Është detyrë për personin e sëmurë që të pastrohet me ujë dhe të marrë abdes prej papastërtisë së vogël (ujit të hollë dhe ujit të trashë, gazrave) [...]
Ja cfarë ndodh nëse këndon “AJETIN KURSIJ” tetë herë çdo ditë

Ja cfarë ndodh nëse këndon “AJETIN KURSIJ” tetë herë çdo ditë

Përse është ligjëruar këndimi i ‘Ajetul kursj’ tetë herë çdo ditë? Kanë ardhur hadithe të ndryshme, të sakta, të cilat tregojnë se ‘ajetul kursij’ [...]
Ai i cili e thërret ezanin dymbëdhjetë vite i bëhet obligim…

Ai i cili e thërret ezanin dymbëdhjetë vite i bëhet obligim…

Vlera e thirrjes së ezanit dhe vlera e muezinit! Ibn Umeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcjell se Pejgamberi – paqja dhe nderimi i Allahu [...]
A ke medituar ne kete ajet?

A ke medituar ne kete ajet?

A ke medituar ne kete ajet? Allahu i Lartesuar thote: ” O ju qe besuat, kur ju kerkohet juve te zgjeroni (vendin) zgjerojeni ate, e Allahu do te z [...]
9 mirësitë e faljes së suneteve të sabahut

9 mirësitë e faljes së suneteve të sabahut

1. Mirësia e suneteve të sabahut I Dërguari i Allahutﷺ ka thënë: “Dy rekate të namazit të sabahut janë më të mira se dynjaja dhe çka në të.” Muslim [...]
1 2 3 69 10 / 688 POSTS