Cduhet të themi kur veshim rrobën?

HomeHadithe

Cduhet të themi kur veshim rrobën?

KUR VESH RROBËN: ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا لل دمحلا ةوق لاو ينم لوح Elhamdu lil-lâhil-ledhî kesânî hâdhâ (eth-theube) ue rrazekanîhi m

Një fjalë e mirë të mbron nga Zjarri!
Nje pune e vogel me nje shperblim te madh
Kush është njeriu më i dashur tek Allahu?

KUR VESH RROBËN:

ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا لل دمحلا ةوق لاو ينم لوح

Elhamdu lil-lâhil-ledhî kesânî hâdhâ (eth-theube) ue rrazekanîhi min gajrri haulin min-nî ue lâ ku- ueh.

(Lavdia i takon Allahut, i Cili më mundësoi të vesh këtë rrobë dhe më furnizoi me të, pa lëvizje dhe pa fuqi nga ana ime)1.

1 Ebu Daudi, Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe. Albani e vlerëson si hadith të mirë. [Njeriu nuk bën dot asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për asnjë veprim vetëm nëse do Allahu].

Shkeputur nga libri “Mburoja e Muslimanit”