Dhikri i mengjesit dhe mbremjes

HomeVideo

Dhikri i mengjesit dhe mbremjes

DHIKRI I MËNGJESIT DHE I MBRËMJES: Shkarkoni ne pdf Mburoja e Muslimanit. Lutje nga Kur'ani dhe Suneti! Said el Kahtani. Mund te shikoni Projekte

Lutja me e dobishme, me madheshtore dhe me e perkryerja?!
Si te jesh me energjik ne muaijn e Ramazanit dhe ta mposhtesh lodhjen
Lotët e plakut të coptojnë zemrën! “S’kemi çfarë të hamë, më shumë pa bukë se me bukë

DHIKRI I MËNGJESIT DHE I MBRËMJES:
Shkarkoni ne pdf Mburoja e Muslimanit. Lutje nga Kur’ani dhe Suneti!
Said el Kahtani.
Mund te shikoni
Projektet tona
1) Mburoja e Muslimanit.
Shikoni playlisten
https://www.youtube.com/watch?v=DDXhC…
2) Suret e Kuranit me titra Shqip
https://www.youtube.com/watch?v=smHS_…

27 – DHIKRI I MËNGJESIT DHE I MBRËMJES:

El hamdu lil-lâhi uahdeh, uessalâtu ues-selâmu alâ men lâ nebijje
bea’dehu.

Eûdhu bil-lâhi minesh-shejtânirrrraxhîm

All-llâhu lã ilâhe il-lâ huel Haj-jul Kaj-jûm. Lâ te’ħudhuhû sinetun ue
lâ neûm. Lehû mâ fis-semâuâti ue mâ fil erdi. Men dhal-ledhî jeshfeu
indehũ il-lâ bi idhnihi. Jea’lemu mâ bejne ejdîhim ue mâ ħalfehum. Ue
lâ juhîtûne bi shejim-min ilmihĩ il-lâ bima shãe. Uesia kursij-juhussemâuâti
uel erda. Ue lâ je’ûduhû hifdhuhumâ ue huel Alij-jul’ Adhîm.

Bismil-lâhirr-rrahmânirr-rrahîm.
Kul hu’uall-llâhu ehad, All-llâhus-Samed, lem jelid ue lem jûled, ue lem jekul-lehû kufu’uen ehad.

Bismil-lâhirr-rrahmânirr-rrahîm. Kul eûdhu bi rrab-bil felek, min sherr-rri mâ ħalek, ue min sherr-rri gâsikin idhâ uekab, ue min sherrrrin-nef-fâthâti fil ukad, ue min sherrrri hâsidin idha hased.

Bismil-lâhirr-rrahmânirr-rrahîm. Kul eûdhu bi rrab-bin-nâsi, Melikinnâsi,
ilâhin-nâsi, min sherr-rril uesuâsil ħan-nâs, el-ledhî ju’uesuisu fî sudûrrin-nâsi, minel xhin-neti uennâsi

Asbahnâ ue asbahal mulku lil-lâh, uel hamdu lil-lâhi, lâ ilâhe il-lallllâhu
uahdehu lâ sherîke leh, lehul mulku, ue lehul hamdu, ue hue alâ kul-li shej’in kadîr.

Rab-bi es’eluke ħajrra mâ fî hâdhel jeumi, ue ħajrra mâ bea’dehu, ue eûdhu bike min sherr-rri mâ fî hâdhel jeumi, ue sherrrri mâ bea’dehu,

Rrab-bi eûdhu bike minel keseli, ue sûil kiberi, Rrab-bi eûdhu bike min adhâbin fin-nâri, ue adhâbin fil kabri.

All-llâhum-me bike asbahnâ, ue bike emsejnâ, ue bike nahjâ, ue bike nemûtu, ue ilejken-nushûr.

All-llâhum-me Ente Rrab-bî, lâ ilâhe il-lâ Ente ħalaktenî ue ene abduke, ue ene alâ ahdike ue ua’dike masteta’tu, eûdhu bike min sherr-rri mâ sena’tu, ebû’u leke bi ni’metike alej-je, ue ebû’u bi dhenbî, fegfirr lî fe in-nehu lâ jegfirrudh-dhunûbe illâ Ente.

All-llâhum-me âfinî fî bedenî, Allllâhum- me âfinî fî sem’î, All-llâhumme
âfinî fî besarî! Lâ ilâhe il-lâ Ente, All-llâhum-me in-nî eûdhu bike minel kufri uel fakri, ue eûdhu bike min adhâbil kab’ri, lâ ilâhe il-lâ Ente.
(tri herë).

HasbijAll-llâhu lâ ilâhe il-lâ hue alejhi teuek-keltu ue hue rrab-bul arrshil Adhîm.
(shtatë herë).

All-llâhum-me in-nî es’elukel af’ue uel âfijete fid-dun’jâ uel âħirrah, Allllâhum-
me in-nî es’elukel af’ue uel âfijete fî dînî ue dun’jâje ue ehlî ue mâlî, All-llâhum-mestur aurrâtî, ue âmin rrau’âtî.

All-llâhum-mehfedhnî min bejni jedej-je, ue min ħalfî, ue an jemînî ue an shimâlî, ue min feukî, ue eûdhu bi adhametike en ugtâle min tahtî.

All-llâhum-me âlimel gajbi ueshshehâdeti Fâtirras-semâuâti uel errdi,
Rrab-be kul-li shej’in ue melîkehu, esh’hedu en lâ ilâhe il-lâ Ente, eûdhu
bike min sherr-rri nefsî, ue min sherr-rrish-shejtâni ue shirkihi, ue en ekterife alâ nefsî sûen eu exhurrrrahu ilâ muslim.

Bismil-lâhil-ledhî lâ jedurr-rru mea ismihi shej’un fil errdi ue lâ fis-semâi
ue hues-Semîul ‘Alîm.
(tri herë).

Rradîtu bil-lâhi Rrab-ben, ue bil islâmi dînen, ue bi Muham-medin (sal-lallâhu alejhi ue sel-leme) nebijjen.
(tri herë).

Jâ Haj-ju, jâ Kaj-jûmu bi rrahmetike estegîthu, aslih lî she’nî kul-leh, ue lâ
tekilnî ilâ nefsî tarrfete ajnin.

Asbahnâ ue asbahal mulku lil-lâhi rrab-bil âlemîn, All-llâhum-me innî
es’eluke ħajrra hâdhel jeumi fet’hahu ue nasrrahu ue nûrrahu ue berraketehu ue hudâhu, ue eûdhu bike min sherr-rri mâ fîhi ue sherrrri mâ bea’dehu.

Asbahnâ alâ fitrratil islâm, ue alâ kelimetil iħlâs, ue alâ dîni nebij-jinâ Muham-medin (sal-lallâhu alejhi ue sel-leme), ue alâ mil-leti ebînâ Ibrrâhîme
hanîfen muslimen, ue mâ kâne minel mushrikîn

Subhânall-llâhi ue bi hamdihi
(njëqind herë).

Lâ ilâhe il-lall-llâhu uahdehu lâ sherîke leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue hue alâ kul-li shej’in kadîr.

(Këtë e themi dhjetë herë ose vetëm një herë, kur s’mundemi ta themi më
shumë).

Lâ ilâhe il-lall-llâhu uahdehu lâ sherîke leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue hue alâ kul-li shej’in kadir.
(njëqind herë, kur gdhihemi)

Subhânell-llâhi ue bihamdihi, adede ħalkihi, ue rridâ nefsihi, ue zinete
arrshihi ue midâde kelimâtihi.
(tri herë kur gdhihemi).

All-llâhum-me in-nî es’eluke ilmen nâfian, ue rrizkan taj-jiben, ue amelen
mutekab-belen.

(Kur të gdhihemi).

Estagfirrull-llâhe ue etûbu ilejhi!
(njëqind herë në ditë)

Eûdhu bi kelimâtil-lâhit-tâm-mâti min sherr-rri mâ ħaleka!
(tri herë kur ngrysemi).

All-llâhum-me sal-li ue sel-lim alâ nebij-jinâ Muham-med
(dhjetë herë).