Mos harro këto dua

Homeartikuj

Mos harro këto dua

Lutja e parë, çdo mëngjes: ” Bismilahi eledhi la jedurru mea ismihi shej’un fil erdi ve la fi es Semai, ve huve es Semiul alim”, tri herë kur zgjohet

Lutja pasi nje person ju ka bere padrejtesi.
HYRJE NË BESIMIN ISLAM
Vepra qe ju largon nga shthurjet punet e keqia gjynahet dhe cdo gje te keqe

Lutja e parë, çdo mëngjes: ” Bismilahi eledhi la jedurru mea ismihi shej’un fil erdi ve la fi es Semai, ve huve es Semiul alim”, tri herë kur zgjohet nga gjumi, nuk e godet ndonjë epidemi ( fatkeqësi) deri në mbremje!.

Ebu Davudi 5088, Tirmidhiu 3388

Me emrin e Allahut, me emrin e të Cilit asgjë nuk mund të sjellë dëm, në Tokë e as në qiell dhe Ai është Dëgjuesi, i Gjithëdijshmi. lutja e dytë kur shef dikë të sëmuar apo me të meta; ”

Elhamdulilahi el -ledhi affani mima ibtelake bihi ve faddaleni ala kethirin mimen haleka tefdila”, Tirmidhiu

Falënderimi i takon Allahut që më ka mbrojtur nga kjo që të ka sprovuar ty dhe më ka begatuar nga shumë krijesat!.