Përse është i ndaluar duhani në Islam?

HomePyetje

Përse është i ndaluar duhani në Islam?

Pyetje:Për çfarë shkaku është e ndaluar pirja e duhanit? Përgjigje:-Duhani është ndaluar për shkak se shkakton dëm shëndetit, ndodh që edrogon njeriu

A prishet agjërimi nga përdorimi i pompës azmatike?
Çfarë do të thotë të shikosh gjarprin në ëndërr?
A duhet ta mbaj Kuranin në makinë?

Pyetje:Për çfarë shkaku është e ndaluar pirja e duhanit?
Përgjigje:-Duhani është ndaluar për shkak se shkakton dëm shëndetit, ndodh që edrogon njeriun, por ndoshta edhe ja humb vetëdijen, por esenca e ndalimit ështëpër shkak se shkakton dëm, ndërsa pejgamberi salallahu alejhi ve selem thotë:
“Nuk lejohet t’i bësh dëm vetes, e as dikujt tjetër”[1],

që do të thotë se çdo gjë që njeriut i shkakton dëm në shëndetin apo në fenë e tij, është e ndaluar për të,gjithashtu është e ndaluar që tu jap tjerëve, sepse kjo është sikur me i dhënëhelm apo të ngjajshme me të, Allahu i Lartësuar thotë:
“ Shpenzoni për hirë të All-llahut, por vetveten mos e çoni nëshkatërrim, dhe bëni mirë. All-llahu njëmend i do punëmirët.”2

Pra për këtë shkak dijetarët e kanë ndaluar pirjen e duhanit sepse shkaktondëme të mëdhaja dhe kjo është e njohur tek duhanpirësit, mjekët, apo ata tëcilët shoqërohen me duhanpirës.
-Prej dëmeve të duhanit është se ka mundësi që të shkakton vdekje të papritur,apo kollitje të pandashme, apo ndonjë sëmundje deri në vdekje, andaj për këtëshkak është haram, sepse është i dëmshëm dhe duhet të ndalohet përdorimi i tij,gjithashtu duhet që mjekët t’i këshillojnë duhanpirësit dhe është obligim qëmjekët dhe mësuesit të mos e pijnë, kështu që të bëhen shembull për ata që epijnë.3
Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-
[1] Shënon Ibn Maxheh 576, Imam Ahmedi nëMusnedin e tij nr/5732
[2] Sure Bekare 195
[3] Burimi:binbaz.org.sa, mexhmu el fetava velmekalat mutenevia pjesa 5.