Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?

HomeHadithe

Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) e pyesin: “

Vlera e ajetit Kursij, Ajeti qe ju hape rrugen drejt Xhenetit
Unë Jam Një Engjëll Nga Qielli I Katërt. Kur Bëre Dua’në E Parë, Dëgjova Zhurmën E Dyerve Të Qiellit
Mrekullia e rrjetës së merimangës

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) e pyesin:

“Cili është njeriu më fisnik?”

Ai u përgjigj: “Ai që është më i devotshëm ndaj Allahut.”

Ata që po e pyesnin i thanë: “Nuk po të pyesim për këtë.”

Ai iu përgjigj: “Njeriu më fisnik është Jusufi,pejgamberi i Allahut, biri i pejgamberit të Allahut, biri i pejgamberit të Allahut biri i
të dashurit të Allahut.”

Ata i këmbëngulën: “Nuk po të pyesim as për këtë.”

Ai u tha:“A mos po më pyesni për prejardhjet arabe? Njerëzit janë kategori të ndryshme: Të zgjedhurit mes tyre në kohën e injorancës janë të zgjedhur dhe të mirë edhe në Islam, nëse e mësojnë fenë.”

[Silsiletu Sahiha: (3996)].